White Mill Bridge

Day 318 : White Mill Bridge

X-Pro1

Taken on the 22/11/2016