Lego Man

Day 317 : Lego Man

X-Pro1

Taken on the 21/11/2016