Stour Stile

Day 227 : Stour Stile

Holga 120N : HP5+

Taken on the 23/08/2016