Stour Path

Day 226 : Stour Path

Holga 120N : HP5+

Taken on the 22/08/2016