Vase

Day 239 : Vase

X-Pro1

Taken on the 04/09/2016