Bridge to Nowhere

Day 107 : We’re on a Bridge to Nowhere

X-Pro1

Taken on the 25/05/2016