Pylon - 365 Day 009

Pylon

Day 009.

X-Pro1. 35mm f1.4