Polaroid

Day 366 : Polaroid

X-Pro1

Taken on the 09/01/2017