Bridge

Day 272 : Bridge

X-Pro1

Taken on the 07/10/2016