Some Zuikos

Day 247 : Some Zuikos

X-Pro1

Taken on the 12/09/2016