Knowlton

Day 219 : Knowlton

Holga 120N : Portra 160

Taken on the 15/08/2016