Longham Church

Day 205 : Longham Church

Holga 120N

Taken on the 01/08/2016