Knowlton Through the Arches

Day 177 : Knowlton Through the Arches

Holga 120N

Taken on the 04/07/2016