Flamingo

Day 153 : Flamingo

Holga 120N

Taken on the 10/06/2016